ATT ANVÄNDA TILL:

 • Insikt och utveckling

 • Profilbeskrivning med ert evenemangs/arenas styrkor och svagheter

 • Ger er rekommendationer för utveckling

SJÄLV-

UTVÄRDERING

Analys av arrangörens, värdortens, arenans och/eller sponsorns operativa och strategiska arbete

 • Bakgrundsdetaljer och självutvärdering

 • Analys och betygssättning i Event Compass™ modellen

 • Profilbeskrivning med evenemangets/arenans styrkor och svagheter

PUBLIK- & DELTAGAR

UNDERSÖKNING

Evenemangs- och sponsorgästundersökning baserad på Event Compass™ modellen

 • Målgruppbeskrivning, publik- och sponsorundersökning samt feedback från besökare

 • Analys och poängsättning i Event Compass™ modellen

 • Online-enkät, kodning & analys samt rapport med rekommendationer för utveckling

ATT ANVÄNDA TILL:

 • Insikt och utveckling

 • Profilbeskrivning med ert evenemangs/arenas styrkor och svagheter

 • Ger er rekommendationer för utveckling

ATT ANVÄNDA TILL:

 • Insikt och underlag för finansiering & utveckling

 • Detaljerad beskrivning av evenemangets målgrupp

 • Rapport om sponsorernas närvaro och intryck

 EFFEKTSTUDIE 

Den studien vi rekommenderar! Samtliga basmoduler ink. On-sight & Turistekonomiskt effekt ingår.

 • SJÄLVUTVÄRDERING

 • PUBLIK & SPONSORUNDERSÖKNING

 • TURISTEKONOMISK EFFEKT - Direkta turist / samhällsekonomiska effekter

 • MEDIA COMPASS - värdeanalys & rapport av exponering i all media

 • ON-SIGHT - Team på plats för analys & feedback

ATT ANVÄNDA TILL:

 • Insikt, utveckling & profilbeskrivning

 • Kvitto på ekonomiska effektvärden

 • Redovisning av direkta värden

 • Underlag för finansiering

ATT ANVÄNDA TILL:

 • Insikt och underlag för finansiering & utveckling

 • Stärker dialogen, påvisar effekt & ger underlag för beslut

 • Ger er rekommendationer för utveckling

MEETING

COMPASS

Samhälls- & affärsekonomiska analyser och effektmätningar. Visar ekonomiska fördelarna på organisations- och på deltagarnivå.

 • Besöks och målgruppsbeskrivning

 • Kartlägger och utvärderar affärsmöjligheter, leads och kundvård

 • Taktiskt effektmätning som visar insats kontra utfall

FLER ERBJUDANDEN

DESTINATION COMPASS

Event Compass™ team av forskare & konsulter erbjuder destinationer och deras arrangörer processledning i det strategiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med destinationen skapar vi underlag för en ny evenemangs-, arena- och sponsorstrategi. Exempel på moment som kan ingå i processen är:

 • Inventering av befintliga projekt

 • Konceptanalyser, rolldefinition och målbilder med tematisk-, tidsmässig-, storleksbaserad spridning

 • Målgruppsanalys och matchning mot övergripande destinations / varumärkesstrategier

 • Workshops, inspirations- och trendföreläsningar, processledning samt studierapport

Processen är en utveckling av det redan etablerade utvärderingssystemet Event Compass™. Destination Compass en uppväxling av principerna bakom Event Compass™ modellen och metoderna är anpassade till destinationsnivå. Strategiprocessen kompletteras av det strategiska, internationella forskningsverktyget, Evenemangspyramiden som delar in evenemang efter dess kategori, storlek, geografiska räckvidd, ansvarsroller, återkommande frekvens samt syfte och mål.

Leveransen av den här tjänsten bär med sig följande värden:

 • En förankringspunkt för destinationen i sitt strategiska evenemangsarbete

 • En objektiv och multidimensionell standard för arrangörskap

 • Ett kontextanpassat beslutsunderlag som ger den överinseende instansen en bild av hur varje evenemang i en portfolio stämmer överens med den strategiska positioneringen som destinationen avser genomföra

SPONSOR COMPASS

Med våra forskares och konsulters skarpa blickar mäter, analyserar och tittar vi på sponsring från mottagarens utsiktspunkt. Vår observation ger svar på hur mottagarna upplever och värderar ett varumärkes sponsringsprojekt tillsammans med att processen ger kvalitativ kunskap som gör det möjligt att ta sponsringen till en ny nivå. 

Teamet bakom Event Compass har mångårig erfarenhet från strategisk sponsorutveckling, värderingsarbete, analys och omvärldsbevakning. Genom vår analys- och utvärderingsmodell, SPONSOR COMPASS genomför vi sponsorundersökningar och utvärderingar av sponsorskap och aktiveringskampanjer. Målet med analys- och mätarbetet är att skapa studierapporter för stärkt samarbete mellan sponsorn, målgruppen och valda rättighetskanaler samt framställa underlag och rekommendationer för ett ökat effektvärde av ett varumärkes sponsringsplattform

MEDIA COMPASS

Medieanalys för evenemang / arenor med exponering och värdeanalys från samtliga medier

 • Nyckeltal med exponering, antal artiklar, annonsvärde och räckvidd

 • Inkluderar tracking i kanalerna print/webb/TV/sociala medier

 • Exponering fördelat på län

 • Utfall av pressmeddelanden och talespersoner

Att använda till:

 • Kan med fördel utgöra en värdedel för ett evenemangs/arenas sponsorpaketering

 • Stärker dialogen / påvisar effekt

 • Ger underlag för stärkt kommunikationsplanering

Please reload

PEAK EXPERIENCES

Vi, tillsammans med evenemangs- och turismforskare erbjuder en App med GPS-teknik som används för att spåra besökares rörelsemönster och värdera deras upplevelser.

Publiken ger positiv och negativ feedback på deras upplevelse direkt på arenan genom app-lösningen. Studien presenteras online genom appen direkt under genomförandet samt genom en kompletterande rapport efter evenemanget / besöksupplevelsen. 

De senaste åren har metoden utvecklats i samarbete med bl. a. Parks & Resorts på Gröna Lund och Kolmården.

Please reload

VÅRA TJÄNSTER

© 2017 by Event Compass™

 • Instagram - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle